กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมลวันท์ คันธิก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ณัฐศศิ บุญชุม
ครูชำนาญการ

นางสาวธัญลักษณ์ โชติกะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนรินทร นุกูลวรรณ์
ครูอัตราจ้าง