ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประกอบ เพชรนุ้ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

นางกฤติยา ชัยณรงค์
ครู คศ.3

นางสาวนรินทร นุกูลวรรณ์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Gangangi Thirupathi
ครูอัตราจ้าง