กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมลวันท์ คันธิก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ณัฐศศิ บุญชุม
ครูชำนาญการ

นางกฤติยา ชัยณรงค์
ครู คศ.3

นางสาวนรินทร นุกูลวรรณ์
ครูอัตราจ้าง