ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประกอบ เพชรนุ้ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

นางกฤติยา ชัยณรงค์
ครู คศ.3

นางสาวนรินทร นุกูลวรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลวันท์ คันธิก
ครูผู้ช่วย

ณัฐศศิ บุญชุม
ครู คศ.1