ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประกอบ เพชรนุ้ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกฤติยา ชัยณรงค์
ครู คศ.3