ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเตือนหะทัย อำลอย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชนิษฐา คงเคล้า
ครู คศ.3

นางพิสศรี บุญญานุรักษ์
ครู คศ.2

นายพรชัย อัจฉริยะปัญญา
ครู คศ.3

นางวรรณี ทองกัน
ครู คศ.3