กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพรชัย อัจฉริยะปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพิสศรี บุญญานุรักษ์
ครู คศ.2

นางเตือนหะทัย อำลอย
ครู คศ.3