ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพรชัย อัจฉริยะปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางชนิษฐา คงเคล้า
ครู คศ.3

นางพิสศรี บุญญานุรักษ์
ครู คศ.2

นางเตือนหะทัย อำลอย
ครู คศ.3

นางวรรณี ทองกัน
ครู คศ.3