ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชนิษฐา คงเคล้า
ครู คศ.3

นางเตือนหะทัย อำลอย
ครู คศ.2

นางพิสศรี บุญญานุรักษ์
ครู คศ.2

นายพรชัย อัจฉริยะปัญญา
ครู คศ.3

นายประภัทร รัตนพันธ์
ครู คศ.2

นางวรรณี ทองกัน
ครู คศ.2