ลูกจ้างประจำ

นายเสนห์ หวานสนิท

นายไชยันต์ รัตนบุรี

นางวรรณี ผลหิรัญ