ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายอดุลย์ แซ่อื้อ

นายเสนห์ หวานสนิท

นายไชยันต์ รัตนบุรี

นางวรรณี ผลหิรัญ