ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเพ็ญศรี เมธนาพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจตุพร เนินหนู
ครูอัตราจ้าง