กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกิ้มจิ้ว รัตนานุกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายคณาพงษ์ สวัสดี
ครูผู้ช่วย