ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสำเนียง บุญรอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นางกิ้มจิ้ว รัตนานุกุล
ครู คศ.2