กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสำเนียง บุญรอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นางกิ้มจิ้ว รัตนานุกุล
ครู คศ.2