ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี รุ่งเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิราณี ไมเด็น
ครู คศ.3

นางสาววลัยพร ศรีอุลิต
ครูอัตราจ้าง