ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางสาวศิราณี ไมเด็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1