กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายมนตรี รุ่งเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : krujo2007@yahoo.co.th

นางสาวศิราณี ไมเด็น
ครู คศ.3

นางสาวเนาวรัตน์ วุฒิมานพ
ครู คศ.1