ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปกาศิต บุญส่อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางสาวศิราณี ไมเด็น
ครู คศ.3

นายบุญธรรม ทองอนันต์
ครู คศ.2