กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางละออ ชนกชนีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรวรรณ เดชะราช
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร ทรัพยาสาร
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนิชา รัตนประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวอัญรินทร์ นพอมรเศรษฐ์
ครู คศ.1