กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางละออ ชนกชนีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรวรรณ เดชะราช
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร ทรัพยาสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐนิชา รัตนประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

นายวัฒนา ระฆังทอง
ครูอัตราจ้าง