ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบุญเศียร คงเคล้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางละออ ชนกชนีกุล
ครู คศ.3

นางอรวรรณ เดชะราช
ครู คศ.2

อัคราจ้าง