ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางละออ ชนกชนีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรวรรณ เดชะราช
ครู คศ.2

นางสาวธัญญารัตน์ ทองนุ่น

นางสาวศศิธร ทรัพยาสาร
ครูผู้ช่วย