ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางละออ ชนกชนีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรวรรณ เดชะราช
ครู คศ.2

นางสาวธัญญารัตน์ ทองนุ่น