กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางละออ ชนกชนีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรวรรณ เดชะราช
ครู คศ.2

นางสาวณัฐนิชา รัตนประเสริฐ

นางสาวศศิธร ทรัพยาสาร
ครูผู้ช่วย