กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประนัดดา ชัยประพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ เขียวน้อย
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี สินธู
ครู คศ.2

นายวิระชาติ เพ่งพินิจ
ครู คศ.1