ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประนัดดา ชัยประพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ เขียวน้อย
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี สินธู
ครู คศ.2

นางสาวนนท์นภัส สิงห์สมโรจน์

นายวิระชาติ เพ่งพินิจ
ครูผู้ช่วย