กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิลาด พรหมเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนภัสสร วรรณวาส
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

นายรัฐพล ศรีทิพย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์
ครู คศ.1