ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิลาด พรหมเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอมรินทร์ ชัยประพันธ์
ครู คศ.3

นายรัฐพล ศรีทิพย์
ครูอัตราจ้าง