กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิลาด พรหมเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนภัสสร วรรณวาส
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์
ครู คศ.1