ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิลาด พรหมเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอมรินทร์ ชัยประพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจำลอง ศิลารัตน์
ครู คศ.2

นางสุวัฒนา หวานสนิท
ครู คศ.3