ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิลาด พรหมเกิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอมรินทร์ ชัยประพันธ์
ครู คศ.3

นายจำลอง ศิลารัตน์
ครู คศ.2