ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวิชัย สุขพันธ์ุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเด่นวัฒน สักคุณา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักเรียน


ฝ่ายบริหารงบประมาณ


ฝ่ายบุคลากร


ฝ่ายบริหารทั่วไป