ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (ประเภทนักเรียนเดิม)
 
แผนการเรียน  วิทย์-คณิต  จำนวน  ๑๙  คน
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้นเดิม แผนการเรียน หมายเหตุ
นางสาวชญานิศวร์ วุ่นจินา ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
นางสาวชนินทร  วุ่นจินา ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
นางสาวศรุตา  มีแถม ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
นางสาวพิมพ์ชนก  มาลยาภรณ์ ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
นายสิรดนัย  กั่งเซ่ง ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
นางสาวบุณยานุช  แพรกทอง ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
นางสาวสายทิพย์  ปิยธรรมคุณ ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
นางสาวกานต์มณี  นุ่นช่วย ๓/๒ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
นางสาวศุภิสรา  เกิดเกลี้ยง ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๐ นางสาวกัลยาณี  ทิพย์สว่าง ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๑ นางสาวณานุษา  หนูดำ ๓/๒ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๒ นางสาวศิริพร  ช่วยเพชร ๓/๒ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๓ นางสาวชุติมา  ชอบผล ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๔ นางสาวชนิกานต์  คงอินทร์ ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๕ นางสาวกัญญาวีร์  ชารัตน์ ๓/๓ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๖ นางสาวปิ่นปฏิภาณ  ส้มเขียวหวาน ๓/๒ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๗ นางสาวนรกมล  สิทธิเชนทร์ ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๘ นางสาวเนาวรัตน์  ศรีรีภพ ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
๑๙ นายจิรพัฒน์  รัตนพันธ์ ๓/๑ วิทย์-คณิต ผ่านการคัดเลือก
 
หมายเหตุ  
๑.เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต คือ 
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  ๒.๕๐  และผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า  ๒.๕๐
๒.นักเรียนที่สมัครแผนการเรียนวิทย์-คณิต ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  รายชื่อจะไปปรากฏในแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป  ทั้งนี้หากนักเรียนยังประสงค์จะเรียนแผนวิทย์-คณิต  ขอให้นักเรียนมาสมัครใหม่ในรอบรับปกติ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป จำนวน ๒๐ คน
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้นเดิม แผนการเรียน หมายเหตุ
นางสาวขวัญใจ  อุไรรักษา ๓/๒ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
นายศิรสิทธิ์  จุ้ยส่องแก้ว ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
นางสาวมลิวรรณ  สอนนอง ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
นางสาวนันทิยา  ทองวิจิตร ๓/๒ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
นางสาวกนิษฐา  สังขจาย ๓/๒ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
นางสาวปริณดา  พัฒน์เจริญ ๓/๒ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
นางสาวณัฐินี  นุ่นรักษา ๓/๑ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
นายธันวา  เดชพิชัย ๓/๑ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
นางสาวฐิตาวรพรรณ  ขุนศรี ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๐ นางสาวจิรัชญา  แซ่ลิ่ม ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๑ นางสาวธัญวรัตน์  อินแก้ว ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๒ นางสาวชนิกานต์  สัจจะโพชน์ ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๓ นางสาวพัชราวรรณ  แซ่พู ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๔ นางสาวศุภาวรรณ  เทพี ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๕ นายสุรเชษฐ์  ศิลป์สวัสดิ์ ๓/๒ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๖ นายอุดมศักดิ์  ปลอดอ่อน ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๗ นางสาวธรรมรส  คชสง่า ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๘ นายศิริรัตน์  ชินราช ๓/๒ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๑๙ นายธวัชชัย  สุขอนันต์ ๓/๑ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
๒๐ นายจอมพัน  ตรีไว ๓/๓ ศิลป์ทั่วไป ผ่านการคัดเลือก
 
หลักฐานในการมอบตัว
๑.ใบมอบตัวโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
๒.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่แสดงให้ทราบว่านักเรียนจบการศึกษาจริง (ตังจริง) 
๓.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับสำเนา ๑ ฉบับ
๔.รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.สำเนาทะเบียนบ้านของ
- นักเรียน ๑ ฉบับ
- บิดา ๑ ฉบับ
- มารดา ๑ ฉบับ
- ผู้ปกครอง ๑ ฉบับ (เฉพาะกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,10:07   อ่าน 101 ครั้ง