ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา หิรัญวัฒนสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีมงคล ศรีมีชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด พัวพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายอวยชัย หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเสาร์วัน จะนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย ด้วงจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียน ชนะราวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2556
เบอร์โทรศัพท์ : 0898714824
ชื่อ-นามสกุล : นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย สุขพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน