คณะผู้บริหาร

นายวิชัย สุขพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

นางบุษรา ทองมณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนตรี รุ่งเรือง
บริหารงานบุคคล

นางเตือนหะทัย อำลอย
บริหารทั่วไป

นางบุษรา ทองมณี
บริหารงานกิจการนักเรียน

นายกิตติศักดิ์ เขียวน้อย
บริหารงานวิชาการ

นางบุษรา ทองมณี
บริหารงบประมาณ