ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวิชัย สุขพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


บริหารงานบุคลากร


บริหารทั่วไป


บริหารงานวิชาการ


บริหารงานกิจการนักเรียน


บริหารงบประมาณ