ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวิชัย สุขพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเด่นวัฒน สักคุณา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


ฝ่ายอำนวยการ


ฝ่ายบริหารทั่วไป


หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร


หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน


หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ