พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

  ยุทธศาสตร์สู่การพัฒนา โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2563-2565
1. ปรัชญาโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
   “นตถิปญญา สมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
2. วิสัยทัศน์
           ภายในปี 2565 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล มีระบบบริหารจัดการที่ดี นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
 อัตลักษณ์
            มารยาทงาม
เอกลักษณ์
           ภูมิทัศน์ดี  มีสุนทรียแห่งการเรียนรู้  
3. พันธกิจ – (Mission)
1. ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์  คิด อย่างมีวิจารณาญาณ การแก้ไขปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
4. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
    มาตรฐานสากล 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
6. สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย วิสัยทศน์ พันธกิจ   
    จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา และใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เป็นระบบ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
10. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
11.          พัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
12. ส่งเสริมการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
เป้าประสงค์ (Goals)
1.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี
2.นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
3.นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ การ
   แก้ไขปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
4.นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณภาพ   
    ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
5.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น
6. สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย วิสัยทศน์ พันธกิจ และ
    การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา
7.ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
8. สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
10 .ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
11. ครูพัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมี
     ประสิทธิภาพ
12.สถานศึกษาส่งเสริมการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
     ยิ่งขึ้น
จุดเน้น
1.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปโตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้าน
     ทักษะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากคะแนนเฉลี่ย
4.  นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5.  นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้าน ภาษา คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และความเป็นเลิศด้าน ดนตรี ศิลปะและ กีฬา
6.  หลักสูตรสถานศึกษได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินที่มีคุณภาพ
7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่  การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกำลังใจการทำงาน
 8. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศสู่เวทีการแข่งขัน
 9. การบริหารและกาจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอและส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้