ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 3. พันธกิจ

  3.1 ประเด็นวิสัยทัศน์  มุ่งเน้นคุณธรรม
    พันธกิจที่ 1. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน
  3.2 ประเด็นวิสัยทัศน์  เลิศล้ำวิชาการ
   พันธกิจที่  2. จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและสื่อสาร 2 ภาษา
   พันธกิจที่  3. นำกระบวนการคิดผลงานอย่างสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานตามกระบวนการวิจัย
   พันธกิจที่  4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล
   พันธกิจที่  5. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
  3.3 ประเด็นวิสัยทัศน์  สืบสานศาสตร์พระราชา
   พันธกิจที่  6. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามศาสตร์พระราชาในด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  3.4 ประเด็นวิสัยทัศน์  พัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
   พันธกิจที่  7. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
พันธกิจที่ 1
      เป้าหมายที่  1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ  100
      เป้าหมายที่  2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกร้อยละ 100
      เป้าหมายที่  3. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตรร้อยละ 90
พันธกิจที่ 2
       เป้าหมายที่  4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรระดับ 1 ขึ้นไป ร้อยละ 80  และระดับ 3- 4 ร้อยละ 30 ขึ้นไปและผลการ ประเมิน ในระดับชาติ  o-net  สูงขึ้นร้อยละ 3
       เป้าหมายที่  5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาสองภาษา  ภาษาอังกฤษร้อย100  ภาษาจีนร้อยละ 30  ภาษา
 
พันธกิจที่ 3
      เป้าหมายที่  6. ผู้เรียนมีความสามารถในการศึกษาและสามารถคิดสร้างสรรค์โครงงาน 1 โครงงานในระยะเวลา 3 ปี
พันธกิจที่ 4
     เป้าหมายที่  7. ครูได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมงและมีคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ 98
พันธกิจที่ 5
     เป้าหมายที่ 8. ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ร้อยละ 80
     เป้าหมายที่  9. โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระ 1 ห้องเรียน
พันธกิจที่ 6
     เป้าหมายที่  10. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ในระดับดี ดีมาก ร้อยละ 60
พันธกิจที่ 7
    เป้าหมายที่  11. มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

4. กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพื่อให้การบริหารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้
กลยุทธที่ 1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3. พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการวิจัย
กลยุทธที่ 4 .พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 5 .พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 6. สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง
กลยุทธที่ 7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
5.มาตรการ
มาตรการที่ 1  จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน
มาตรการที่ 2  จัดกิจกรรมและสนับสนุนให้กับผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
มาตรการที่ 3  สร้างจิตสำนึกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
มาตรการที่ 4  จัดหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
 มาตรการที่ 5 จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างชาติ
มาตรการที่ 6  ผู้เรียนทุกคนได้รับกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานและรายวิชา  Study independent
      มาตรการที่ 7  พัฒนาครูด้านเทคนิคการใช้สื่อ ICT  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้พัฒนาครูโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
      มาตรการที่ 8  สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นคว้า และจัดตั้งคลินิกเรียนรู้  8 กลุ่มสาระที่มีสื่อการสอนของครูและข้อสอบผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้
      มาตรการที่ 9   จัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
      มาตรการที่ 10  จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
      มาตรการที่ 11  จัดการเรียนการสอน  2  ภาษาทุกระดับชั้น


6. ค่านิยมของโรงเรียน
     ค่านิยมของโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ใช้หลักการร่วมมือ  CH P model   หมายถึงรูปแบบการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ให้บรรลุตามมาตรฐานสากลและการประกันคุณภาพ


 
                                            C H P model  

  c : cooperative  ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติการมีความตระหนักมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพ
                       ปัจจุบันจุดเด่นจุดด้อยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
 h : Highes     ความมุ่งหวังการมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและการประกัน
                   คุณภาพ
p : Process     แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและการประเมินการ
                   ประกันคุณภาพ