ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ มาตรการ
และค่านิยมของโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

*********************
ตามแผนกลยุทธ์  

1. ปรัชญาโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล  “นตถิปญญา สมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
2. วิสัยทัศน์
     มุ่งเน้นคุณธรรม                     เลิศล้ำวิชาการ   
 สืบสานศาสตร์พระราชา             พัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

       อัตลักษณ์       เด่นคุณธรรม   
       เอกลักษณ์     
มารยาทงามตา