วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ มาตรการ
และค่านิยมของโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

*********************
 1. ปรัชญาโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
   “นตถิปญญา สมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
2. วิสัยทัศน์
           ภายในปี 2565 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล มีระบบบริหารจัดการที่ดี นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
 อัตลักษณ์
            มารยาทงาม
เอกลักษณ์
           ภูมิทัศน์ดี  มีสุนทรียแห่งการเรียนรู้  1. ปรัชญาโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
   “นตถิปญญา สมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี