สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

สีประจำโรงเรียน         ม่วง-ขาว
            ม่วง  หมายถึง    สีแห่งความสุขุม  รอบคอบ
            ขาว  หมายถึง    สีแห่งความบริสุทธิ์  ยุติธรรม
            ความหมายรวม คือ  “  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุขุม รอบคอบ บนรากฐานของ   ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม

 
คำขวัญโรงเรียน           วิชาดี  มีจรรยา  กีฬามาตรฐาน  บริการชุมชน  
คติพจน์                         นตถิ    ปญญ   ษมา  อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นศรีตรัง