ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     

 ประวัติความเป็นมา

      โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลเป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อที่  40  ไร่ 2 งาน  ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดมะนาวหวาน สภาพพื้นที่เป็นเนินดินเตี้ยๆ  อาณาเขต ทิศเหนือจดวัดมะนาวหวาน  ทิศตะวันตกจดโรงเรียนวัดมะนาวหวาน  ทิศตะวันออกจดลำห้วย  ทิศใต้จดสวนยางพารา

   ตำบลช้างกลางเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอฉวางในขณะนั้น  มีจำนวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวนมาก  มีความสนใจและตื่นตัวทางกรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนปรารถนาที่จะให้มีโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาในตำบล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระครูสถิตวิหารธรรม  เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน เป็นผู้ที่สนใจการศึกษาของประชาชนอย่างเต็มที่  และรับอุปการะโรงเรียนประชาบาลทุกแห่งในตำบลช้างกลางขณะนั้น

วันที่  7  พฤษภาคม  2520   ดร.ภิญโญ  สาธร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจราชการภาคใต้ เพื่อเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นในฤดูแล้ง  ปี พ.. 2520  และได้เดินทางมาอำเภอฉวาง  ผ่านตำบลช้างกลาง เข้านมัสการพระครูสถิตวิหารธรรมเจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน ในโอกาสนี้พระครูสถิตวิหารธรรมได้ปรารภถึงความจำเป็นและความต้องการทางการศึกษาว่ามีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)  จำนวนมากที่ไม่มีสถานศึกษาต่อ  จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตำบลช้างกลาง  โดยทางวัดและประชาชนจะสร้างอาคารชั่วคราวให้ ตามเงื่อนไขของทางราชการ

จนกระทั่งวันที่ 7กุมภาพันธ์  2521  จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งให้ทราบว่ากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลในอำเภอฉวาง จำนวน  1  โรง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หลังจากนั้นประชาชนตำบลช้างกลาง โดยการนำของท่านพระครูสถิตวิหารธรรม  นายประโยชน์  รัตนบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4   และผู้นำท้องถิ่นคนอื่นๆได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน 6  ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งสิ้น    350,000 บาท ซึ่งเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  ให้ชื่อว่า โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล   

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล  ได้เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา  เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม   2521   โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ( ม.1)  จำนวน 2  ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1(ม.ศ. 1) จำนวน 2  ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด  202  คน   โดยมีนายปริญญา  หิรัญวัฒนสุข  เป็นครูใหญ่

ปี พ.. 2539  ตำบลช้างกลาง ได้รับการยกสถานะเป็นกิ่งอำเภอช้างกลาง ตามแผนงานการพัฒนาการเมืองการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย    จึงทำให้โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอช้างกลางด้วย

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะครู-อาจารย์ บุคลากรของโรงเรียน และประชาชนในท้องถิ่น