ข้อตกลง PA และรายงานการพัฒนาตามข้อตกลง PA ครู ชป.
ข้อตกลง PA และรายงานการพัฒนาตามข้อตกลง PA ชป.
ลำดับ ชื่อ - สกุล ผู้รายงานข้อมูล PA และ PA1/ส ตำแหน่ง/วิทยฐานะ กลุ่มสาระ/งาน ข้อตกลง PA 2.รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1/ส
1 นางจงจิต รุ่งเรือง ครูชำนาญการพิเศษ แนะแนว https://drive.google.com/open?id=1Q5KMVxJ3LJ1x7jZHhaVjNnUNZtyP3mA3
2 นายพรชัย อัจฉริยะปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ https://drive.google.com/open?id=1jrCIpPJ1W1E5IFmottgxYFZ7O-TLQEaY
3 นางวิลาด พรหมเกิด ครูชำนาญการพิเศษ ไทย https://drive.google.com/open?id=1t3Nw-8QUYHZXeKmfAZeYdfPE0ukFQaZr
4 นางละออ ชนกชนีกุล ครูชำนาญการพิเศษ วิิทยาศาสตร์ https://drive.google.com/open?id=1CH8OkrBM3YzGXSEOIoBB1_kOveqA48dL
5 นางประนัดดา ชัยประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ https://drive.google.com/open?id=1eD3GO3kaakAkLJ1xroWhtCiF0y37RxAC
6 นางสาวเนาวรัตน์ วุฒิมานพ ครู สังคม https://drive.google.com/open?id=1lh4-frr-UFZce6DY_HG7ePZmJCPAM1An
7 นางกิ้มจิ้ว รัตนานุกูล ครูชำนาญการ พละ https://drive.google.com/open?id=1d4iZiNfjgRIjfedYSjmG-32HAXbuM5c3
8 นางอรวรรณ เดชะราช ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์ https://drive.google.com/open?id=17Wd0410z4WqEZEB37ef6B6hx9SmUJ3NU
9 นางพิสศรี บุญญานุรักษ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ https://drive.google.com/open?id=11iDXTEIQcvvYO-M3XItz9jqQv3YIP5-a
10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารารัตน์ มีคำ ครู ศิลปะ https://drive.google.com/open?id=1fLm5egcnBiMX8YOinvujum92MRDKtD3B
11 นายกิตติศักดิ์ เขียวน้อย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ https://drive.google.com/open?id=17ZcSwwMuYX0AREd1s8SCIyD_Z3-8YOQu
12 นายมนตรี รุ่งเรือง ครูชำนาญการพิเศษ สัังคมศึกษา https://drive.google.com/open?id=1C2SGokNz-mY7jVG-01-QtyHGBNqw_9ED
13 นางสาวพัชรี สินธู ครูชำนาญการ ไทน https://drive.google.com/open?id=1jPaKUX-XToBhhZcUGL4sXJh2v9ua3Nug
14 นางเตือนหะทัย อำลอย ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ https://drive.google.com/open?id=1d0ufPEsDM9LnAEOYpV7hqeE_VKl7ky7X
15 นางสาวศศิธร ทรัพยาสาร ครู วิทยาศาสตร์ https://drive.google.com/open?id=1L1V-cBJda0j4ain8ZxD7ovYJbt7vnGL0
16 นางสาวศิราณี ไมเด็น ครูชำนาญการพิเศษ สังคม https://drive.google.com/open?id=1z1dj-VDN-SzfKGs1c-w_3NO8KzSoxCqC
17 นางสาวณัฐศศิ บุญชุม ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ https://drive.google.com/open?id=1PzypQYQt6qkQL8PMSOAPz7YDO2qTQYxT
18 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ ครู ไทย https://drive.google.com/open?id=15VyZCvUDYPTEoTE243s5r6vVd0BTvfHF