ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 288947
Page Views 375919
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  

            1.   มุ่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

            2.    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์

            3.   มุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ตามศักยภาพ

            4.    ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรท้องถิ่น

            5.    ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

            6.    ส่งเสริมการนำสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

             7.   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

             8.  มุ่งนำหลักธรรมทางศาสนามาอบรมสั่งสอนนักเรียน

            9.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย  

            1.    ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

            2.    ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

            3.    ผู้เรียนมีความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

            4.    ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

            5.    ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยรักด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

            6.    มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม