ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 

ปรัชญา วิสัทัศน์ อตลั เอกลั

รงเรียบริารงานใ้หักรบริ/เทารบริรแบบมีส่นร่ม    ดย

กำหนด ปรัญา ิสัทัน์ พันกิจ อัตลั กลัณ์ เป้าหมากาัฒนา ดังนี้

1. ปรัชญา        ตฺถิ ปญฺญา สมา า   แสงสว่างเสมด้ยปัญญ

2. ิสัทัศ์   : ปีการศึก 2557

 

เด่นคุณธรม        เลิศล้ำาการ

สืสานภูมิปัญญา  ัฒนาการเรีนรู้  

3. ัตลัษณ์  เด่นคุณธร

4. เอกลัษณ์ งามภูมิทศน์


   ของรงเียนช้ลางประชกูล

 

กลุทธ์ที่  1   ส่งเริมการจดการเรียนการนให้คลับ ...การึกาแห่งาติ    ..2542 แลบับแก้ไขเมเติม .ศ. 2545

กลุทธ์ที่ 2   ัฒนาบริารจัดการให้มีปสิทาพ

กลุทธ์ที่  3   ัฒนาครูให้ป็นครูมืตาระราชบญญัติกรศแห่งาติ ..

                 2542

กลุทธ์ที่  4    ส่งเริมแลัฒนาักเรียนใหมี คุณธรมริยรรม่านิยมทีึงปสงค์

                    น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ    

 

 พันธกิจโรงเียนช้ลางประชนุกูล

     1.        มุ่งส่งเสิมจัดกิจกรรมื่เสมสร้างคุณธรรมจิยรรมให้กับนักเรียนน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฎิบัติในการดำรงชีวิต

2.   มุ่งัฒนาู้เรีนให้เป็นุคลแห่การเรียนู้ มีทกาคิด

3.   มุ่งส่งเสิมนักรียที่มีามสาาริเศด้านต่างๆ ตาศั

4.   ส่งเริมการแหล่งเียนู้ ิทยาท้องถิ่น

5.   ส่งเริมการจัการเรียนู้แบบบูรณการ

6.   ส่งเริมการนสื่อเท มาใช้ในการจัการเรียนการส

7.   ส่งเริมการจักิจรรมด้าศิลปะ ดนตรี ฬา

8.   มุ่นำหักธรมทาสามบรมสั่งนักเรียน 

9.   ส่งเริมการรัก์ศิลปัฒนรรมและธาติสิ่งแดล้อม

 

 

 

 

*****************