ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 สอบปลายภาค 2-3-4 มีนาคม 63
สอบปลายภาค 2-3-4 มีนาคม  63
30 มี.ค. 57 ถึง 09 เม.ย. 57 ส่งโครงการ

ส่งโครงการ

ส่งที่่ห้องธุรการ     หรือ ทาง  E-Mail    Krujo2007@yahoo.co.th

แผนงาน